Unicredit banka objavila poziv za prijavu projekata

Poziv i pravila programa društvene odgovornosti „Za Zajednicu“ u organizaciji UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7, 78 000 Banja Luka

Početak prijava: 16.11.2016.

Rok za završetak prijava: 16.12.2016.

PRAVILA I USLOVI ZA PODNOŠENJE/DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Pravo prijave projekata imaju:

 • Fizička lica
 • Udruženja građana
 • Organizacije iz nevladinog sektora
 • Javne i privatne obrazovne ustanove: osnovne i srednje škole, fakulteti

Osoba koja putem prijavnog obrasca aplicira za sredstva za podršku projekta/inicijative dužna je navesti osnovne podake o sebi ili ustanovi/organizaciji koju zastupa (svoje puno ime i prezime, e-mail adresu, naziv ustanove/organizacije kao nosioca projekata/inicijative koju predstavlja).

Dopuštena je prijava fizičkim licima ili grupi lica u okviru ovog Programa , prijava nije dopuštena privrednim društvima i zaposlenima kod organizatora Programa.

Kategorije prijava: „Radim srcem” – ova kategorija namijenjena je mladim ljudima starosti do 35 godina, nastanjenim u Republici Srpskoj, koji imaju edukativni projekat ili kreativnu ideju baziranu na informacionim tehnologijama (npr. unaprijeđenje znanja u ovoj oblasti, praktične primjene u društvenoj zajednici ili kreiranje softwera, aplikacije ili web stranice).

Prednost je da svrha kandidovanog projekta ima društveno korisne karakteristike, ali to nije nužno za ispunjavanje uslova za učešće.

NAČIN PODNOŠENJA/DOSTAVLJANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

 • Prijavljivanje projekta, inicijative ili kampanje se vrši putem online obrasca koji je dostupan na internet stranici www.zazajednicu.ba
 • Online prijava podrazumjeva: osnovne podatke o podnosiocu prijave i elaborat o projektu koji se prijavljuje (za fizička lica), dokaz o registraciji organizacije/ustanove izdat od strane nadležnog organa.

ODABIR PROJEKATA, KAMPANJA I INICIJATIVA

 • Sve pristigle prijave u periodu od 16.11.-16.12.2016. godine pregledaće i ocijeniće stručna komisija prema ispod navedenim kriterijima. Komisija će razmatrati samo potpune i u roku podnesene prijave.
 • Prijava dostavljena elektronskim putem smatra se podnesenom u trenutku kad je evidentirana na uređaju za primanje prijava, odnosno putem prijavnog obrasca na adresi www.zazajednicu.ba, nakon čega će organizator Programa bez odgađanja elektronskim putem obavijestiti podnosioca prijave o potvrdi prijema prijave.

Predmet razmatranja biće samo one prijave koje su na uređaju za primanje prijava evidentirane najkasnije do 16.12.2016. godine do 23.59h, te o kojoj je pošiljalac prijave od strane organizatora Projekta elektronskim putem obavješten o potvrdi prijema iste.

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kriterijum za odabir projekata:

 1. a) pravilno dostavljene osnovne informacije i dokaz o registraciji kod nadležnog organa;
 2. b) kvalitet i opravdanost projekta/inicijative/kampanje;
 3. c) društveno odgovorni aspekt projekta/inicijative/kampanje, širina njegovog uticaja na društvenu zajednicu;
 4. d) finansijska struktura projekta, te plan korištenja sredstava;
 5. e) uticaj prijavljenog projekta na javno mnjenje i podizanje svijesti društvene zajednice o važnosti pokretanja i podrške prijavljenog projekta;
 6. f) period realizacije projekta/inicijative/kampanje treba biti do 30.06.2017. godine.

Na osnovu definisanih kriterijuma iz prethodnog stava, stručna komisija će odabrati jedan projekat kojem će osigurati finansijski vid podrške u okviru Programa u iznosu od 3 000,00 KM (slovima: trihiljadekonvertibilnihmaraka). Nosioci projekta biće obavješteni o rezultatima izbora najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijave projekata.

PRAVA I OBAVEZE

 • Organizator će predlagaču projekta, odabranom u skladu sa naprijed navedenim kriterijumima, dostaviti nacrt ugovora o donaciji, kojim će biti regulisana prava i obaveze između organizatora Programa i nosioca izabranog projekta.
 • Nosilac projekta/inicijative/kampanje odgovoran je za njegovu provedbu i dužan je dobijena sredstva iskoristiti isključivo u svrhu realizacije projekta/inicijative za koju je aplicirao.
 • Organizator ima pravo zatražiti izještaj o realizaciji projekta u skladu sa datumima definisanim u ugovoru.
 • Nosilac/predlagač u svakom trenutku pisanim putem ili na e-mail može povući prijavu/prijedlog za učešće u Programu „Za zajednicu“.
 • Nosilac/predlagač zadržava pravo zaštite informacija i idejnog prijedloga projekta/inicijative, za šta mu organizator garantuje zaštitu u pogledu naprijed navedenih podataka.
 • Organizator zadržava pravo informisanja medija u svrhu promocije Programa, što uključuje i organizaciju promotivnih događaja, predstavljanje odabranog projekta/inicijative, zajedničke kampanije i sl.
 • Organizator zadržava pravo da usljed više sile ili okolonosti koje organizator nije mogao predvidjeti, niti na njih uticati uz prethodno obavještenje putem sredstava javnog informisanja i web stranice www.zazajednicu.ba promijeni uslove prijave programa ili da obustavi program, ako to bude neophodno.

DODATNE INFORMACIJE

Sva pitanja vezana za prijavu i kriterije odabira moguće je poslati na e-mail adresu [email protected]