Srebrenka Golić: Elektronske građevinske dozvole dovešće strane investitore

S ciljem povećanja konkurentnosti u oblasti građenja, te privlačenja stranih investitora Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS nastoji da uspostavi jednostavan sistem izdavanja građevinskih dozvola, uz minimum formalnosti i što niže troškove postupka.

Rekla je ovo u intervjuu za “Glas Srpske” ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, naglasivši da je put za realizaciju zacrtanih ciljeva uspostavljanje sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola.

– Time bi u potpunosti bila izmijenjena sadašnja praksa gdje se postupak vodi na osnovu dokumentacije u papirnoj formi – rekla je Golićeva.

GLAS: Šta su najveći problemi u sadašnjem postupku izdavanja građevinskih dozvola?

GOLIĆ: Neuređeni imovinsko-pravni odnosi, neažurnost javnih evidencija o nepokretnostima, te nedovoljna pokrivenost teritorija lokalnih zajednica sprovedbenim planovima su značajniji problemi koji usporavaju izdavanje dozvola. Tu je i loš kvalitet postojećih planova, koji često nisu u digitalnoj formi, ali i neefikasnost u radu organa uprave i javnih preduzeća. Neosnovano visoki iznosi pojedinih naknada takođe otežavaju izdavanje dozvola.

GLAS: Šta je potrebno uraditi da u Srpskoj zaživi sistem za elektronsko izdavanje dozvola?

GOLIĆ: Osim ažuriranja evidencija o nepokretnostima i uspostavljanja elektronske baze, neophodno je smanjiti broj formalnosti, izvršiti reviziju svih naknada, uspostaviti  jedinstveni informacioni sistem, te obezbijediti odgovarajući softver i opremu. To podrazumijeva izmjenu i dopunu većeg broja postojećih zakona i propisa pa Vlada Srpske treba da donese dokument kojim će se utvrditi obaveze i rokovi za usaglašavanje potrebnih propisa.

GLAS: Kada bi u Srpskoj mogao biti uveden sistem za izdavanje elektronskih dozvola?

GOLIĆ: Implementacija projekta “Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga u jugoistočnoj Evropi”, koji se sprovodi u organizaciji GIZ-a i USAID-a s ciljem usaglašavanja sa EU standardima, u RS i FBiH planirana je od ove godine. Međutim, da bi se projekat mogao realizovati, neophodno je da se bar urbana područja pokriju dokumentima u digitalnoj formi i da javne evidencije o nekretninama budu pretvorene u digitalnu formu.

GLAS: Kako će sistem izgledati kada zaživi?

GOLIĆ: Organi nadležni za izdavanje građevinskih dozvola radiće po principu jednošalterskog sistema i potrebne dokumente pribavljaće sami po službenoj dužnosti u elektronskoj formi. Administrativne takse i naknade koje se plaćaju javnim preduzećima će se vjerovatno ukinuti. Postupak će biti transparentniji, investitorima će donijeti uštede, a lokalnu administraciju učiniti efikasnijom. Takođe, biće sužen prostor za korupciju, a sistem predviđa i prekršajne kazne za službena lica koja u postupku prekorače propisane rokove.

Jednošalterski sistem

GLAS: U Banjaluci je od 1. januara počela primjena pilot projekta za izdavanje elektronskih dozvola u oblasti prostornog uređenja i građenja. Da li će i druge lokalne zajednice biti uključene u projekat?  

GOLIĆ: Gradiška ima potpisane sporazume sa svim učesnicima u postupku izdavanja dozvola i očekujemo da će ova opštini ubrzo započeti realizaciju projekta. I Bijeljina je iskazala interes, kao i još neke lokalne zajednice.

(Glas Srpske)