Uspješna poslovna priča:„Ibis inženjering“ lider u oblasti hidrogeologije

Da je za nešto više od deceniju predanog rada moguće stvoriti uspješnu i zdravu kompaniju, koja je trenutno lider u svojoj oblasti u Republici Srpskoj, pokazuje primjer kompanije „Ibis inženjering“ iz Banjaluke, koja na svom putu razvoja niže samo uspjehe i što je najvažnije, ne planira stati na tom putu.

Naime, opredjeljenje ove uspješne kompanije iz oblasti projektovanja i izvođenja geoloških istraživanja u domenu primjenjenih i fundamentalnih geoloških istraživanja, na čijem je čelu vlasnik i diektor Branko Ivanković, je da se nastavi zacrtanim putem uspjeha i da se poslovanje kompanije proširi i van BiH, uz neizbježno kadrovsko jačanje, kako bi i u budućnosti mogli odgovoriti svim zadacima koji se pred njih stavljaju, a do sada su uspješno odgovarali svim tim zadacima, po čemu su postali i prepoznatljivi u svojoj oblasti rada.

Rade u cijeloj BiH:

U razgovoru za banjaluka.net, Ivanković je rekao da je „Ibis-inženjering“ osnovan 1991. godine, te da se 20 godina bavio isključivo trgovinom nakon čega je izvršena preregistracija za projektovanje i izvođenje geoloških istraživanja u domenu primjenjenih i fundamentalnih geoloških istraživanja. Do danas Ibis-inženjering se razvija i djeluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a i šire.

„Ibis inženjering ima u stalnom radnom odnosu devet zaposlenih, gdje je odnos žena i muškaraca 1:3. Od ukupnog broja zaposlenih, njih šest je sa visokim zvanjem od čega su tri magistra.  Pored stalno zaposlenih Ibis inženjering ima preko deset stalnih spoljnih saradnika koji svojim iskustvom i znanjem povećavaju nivo kvaliteta usluga Ibis-inženjeringa“, kazao je Ivanković.

Inače, „Ibis inženjering“ se bavi projektovanjem, izvođenjem istraživanja i konsaltingom u oblasti primjenjene i fundamentalne geologije. To podrazumjeva domen hidrogeologij, odnosno iskorištavanja i zaštite podzemnih voda, zatim geotehnike, odnosno izvođenja istraživanja za potrebe gradnje objekta i sanacije terena, poput sanacija klizišta. Takođe, ova kompanija se bavi i istraživanjem ležišta mineralnih sirovina kao što su ugalj, krečnjak, dijabaz, serpentinit, dolomit i slično. U svom sastavu ima i akreditovanu laboratoriju za geomehaniku, agregat i kamen koja po svojoj opremi i sa kadrom koji je sastavni dio laboratorije može da odgovori i na najzahtjevnije poslove iz navedenih oblasti.

Široka paleta usluga:

S tim u vezi, Ivanković ističe da je paleta usuga „Ibis-inženjeringa“ vrlo široka i svake godine se širi.

„Sa četiri inženjera hidrogeologije, „Ibis inženjering“ preuzima primat u oblasti hidrogeologije Republike Srpske. Pored hidrogeologije uspješno se bavimo i najzahtjevnijim poslovima iz oblasti geotehnike i istraživanja ležišta mineralnih sirovina“, rekao je Ivanković. Govoreći o geološkim istraživanjima koja rade, i koja su do sada radili, on je rekao da primjenjena geološka istraživanja imaju za cilj da prepoznaju, utvrde i definišu stanje na terenu i da ga stave u funkciju neke namjene bilo da se radi o vodosnabdijevanju, građenju objekata, sanaciji terena ili o iskorišćavanju mineralnih sirovina.

„U dosadašnjem radu, ispitivanjima je pokrivena kompletna Bosna i Hercegovina i rezultat naših istraživanja ali i istraživanja drugih kolega koji se bave istom tematikom, je da je Republika Srpska i Bosna i Hercegovina izuzetno bogata mineralnim sirovinama i podzemih pitkim i termalnim i termomineralnim vodama, a novija istraživanja ukazuju da postoje i značajni resursi rijetkim i trenutno vrlo traženih mineralnih sirovina kao što je litijum, kalijum, stroncijum, olovo, cink i slično“, naveo je on. Pored toga, dodaje da je u dosadašnjem radu „Ibis – inženjering“ imao priliku da direktnim učestvovanjem ili kao dio tima radi u svim većim vodovodima u Republici Srpskoj, što dovoljno govori o uspjehu i iskustvu ove kompanije na ovim poslovima. Da je to tako, pokazuju i informacije da su pored vodovoda, imali priliku i da rade u brojnim projektima za navodnjavanje poljoprivrednih površina kao projektanti, izvođači ili nadzor.

„Zahvaljujući našim bunarima ili dokumentaciji koju smo radili, četvrtina konzumnog područja Republike Srpske ima stabilan i siguran način vodosnabdijevanja. Posebno ističemo i domen hidrogeoloških istraživanja koja smo radili za fabrike, odnosno punioce vode imajući u vidu da su tu zahtjevi po pitanju kvalita voda najzahtjevniji“, rekao je Ivanković.

Impresivne reference:

Veliko iskustvo u ovom poslu, dobri kadrovi i vrhunska organizovanost ove kompanije dovela je svakako i do impresivnih referenci u dosadašnjem radu „Ibis-inženjeringa“. Govoreći o tome šta su do sada sve radili, Ivanković je rekao da su u proteklih 11 godina imali priliku da urade i provedu do samog skupštinskog usvajanja Program sanitarne zaštite za više od 20 izvorišta različitih namjena i veličina.

„To je izuzetno važan segment održivosti izvorišta i vodosnabdijavanja stanovništva na bezbjedan način. Takođe prvi smo imali priliku da učestvujemo u razvijanju metodologije i procjene rizika i hazarda od pojave klizišta na području Bosne i Hercegovine za housing sektor što je prethodnica prostornom uređenju u svim naprednim zemljama svijeta. Pored toga imali smo priliku i za izvođenje detaljnih geotehničkih istraživanja za potrebe sanacije preko 25 klizišta“, rekao je Ivanković. Što se tiče mineralnih sirovina, dodao je da im je pored velikog broja ispitivanja za tehničkih i arhitektonski građevinski kamen, najzačajnija referenca uključivanje i rad na istraživanju litijuma koji trenutno predstavlja jednu od najtraženijih mineralnih sirovina na svjetskom tržištu. Pored profesionalnog angažmana, u ovoj uspješnoj firmi su posebno ponosni na njihovo naučno angažovanje u domaćim i međunarodnim kongresima koje godinama prate sa objavom preko 30 naučnih i stručnih radova.

„Kolege zaposlene u „Ibis-inženjeringu“ su učestvovali i u samom organizovanju II kongresa geologa Bosne i Hercegovine koji je održan u Laktašima 2019. godine“, dodao je Ivanković.

A da u ovoj kompaniji vode računa o svemu, pokazuje i dobra reputacija „Ibis-inženjeringa“, koji je poznat i kao društveno odgovorna kompanija. Naime, pored profesionalnog učešća u brojnim projektima, „Ibis inženjering“ je učestvovao u međunarodnoj obuci studenata kroz program angažovanja stranih studenata na za šta su bili i javno pohvaljeni. Takođe, iako je u toku pandemija i recesija nisu se ustručavali učestvovati i u humanitarnim akcijama, bilo doniranjem svojih usluga ili materijalnih sredstava na različitim nivoima.

Moderna laboratorija:

U sastavu “Ibis-inženjeringa” nalazi se akreditovana laboratorija za geomehanička ispitivanja, te za ispitivanje kamena i agregata, čiji je rukovodilac Silvana Radulović, koja postiže zapažene rezultate u svom radu, odnosno u radu ove laboratorije u sastavu “Ibis-a”.

Petar Begović, izvršni direktor “Ibis inženjeringa”, rekao je da ova firma u svojoj laboratoriji posjeduje novu opremu renomiranih svjetskih proizvođača.

“Sva oprema je kalibrisana , a metode akreditovane od strane agencije BATA. Pored opreme naš kadar je motivisan, obučen i sposoban da izvede navedena ispitivanja što je postavilo više standarde u ovoj oblasti, a nas postavilo na konkurentnji nivo ovog tržišta”, rekao je Begović.

Kada su u pitanju trenutni poslovi koje radi “Ibis inženjering”, Begović je rekao da je ova firma trenutno u fazi izrade poslova na procjeni ranjivosti podzemnih voda Zapadne Republike Srpske, geotehnička ispitivanja za potrebe obilaznice Banjaluke, geotehnička ispitivanja za izvođenje prečistača otpadnih voda u Tesliću i Gradišci, kao i istraživanja različitih mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srpske.

“Posebno ističemo i naše učešće u trenutno najvećem projektu a tiče se istraživanja litijuma i prateće asocijacije elemenata. Proše godine smo učestvovali u geotehničkim ispitivanja za više kapitalnih energetskih objekata kao što je vjetroelektrana Grebak dok Nevesinja, zatim geotehnička ispitivanja za potrebe solarne elektrane Bileća te ispitivanja za više hidroelektrana diljem Republike Srpske”, rekao je Begović.

Imaju svijetlu budućnost:

Inače, iskustvo “Ibis inženjeringa” na izradi prostorno planskih dokumenta je veliko u indirektnom smislu jer u svom radu pokušavaju maksimalno kvalitetno prikazati stanje na terenu, te da se na bazi njihovih podloga može izvršiti optimalno i kvalitetno planiranje prostora, ali i da se smanje konflikti koji bi bilo koji od prirodnih resursa mogao da degradira.

“Uloga “Ibis inženjeringa” u izradi Urbanističkog plana je značajna i samim tim što se po prvi put izvršila rejonizacija urbanog područja grada Banjaluke prema mogućnostima iskorišćavanja geotermalne energije niske entalpije te što smo za potrebe urbanističkog plana izvršili popis i inventuru svih značajnijih klizišta”, rekao je Ivanković- Govoreći o saradnji “Ibis inženjeringa” sa domaćim i stranim institucijama i fakultetima, rekao je da “Ibis inženjering” trenutno sarađuje na različitim projektima sa šest stranih kompanija.

“Sa najvećim privrednim društvima u Bosni i Hercegovini imamo ili smo imali poslovno tehničku saradnju kojimo gradimo naš renome. Sa Rudarskim fakultetom iz Prijedora imamo memorandum o saradnji dok sarađujemo i sa drugim visokoškolskim ustanovanama u Bosni i Hercegovini i regionu. Takođe nam je čast da istaknemo naše članstvo u međunarodnim asocijacijama kao što su IAH (International association of hydrogeologists, ProGEO (Evropska asocijacija za zaštitu geonaslijeđa), kao i Srpsko geološko društvo čiji smo domaćini bili prilikom stručne ekskurzije po kastnom području Krajine.”, pojasnio je Ivanković, koji je na čelu ove uspješne priče, koja se zove “Ibis-inženjering”.

Pred ovom firmom je svakako svijetla budućnost, čemu svjedoče i njihovi planovi za naredni period, a koji se temelje na kratkoročnim i dugoročnim ciljevima. Od kratkoročnih ciljeva ističu plan da se „Ibis-inženjering“ kadrovski maksimalno ojača da može da odgovori na najzahtjevnije projekte.

„Sa druge strane u dugoročnim ciljevima imamo plan da u narednih deset godina izađemo na tržište okolnih zemalja tako što ćemo integrisati u naš tim kolege sa specifičnim i rijetkim zanimanjima iz oblasti geologije iz različitih država. Formiranjem IBIS-neta rizik tržišta će se smanjiti, paleta usluga i nivo usluga će se povećati“, zaključio je Ivanković.

 

N.Sp.