BRZO I JEDNOSTAVNO: Uz BIG Faktor finansirajte poslovanje bez dodatnog zaduživanja

Zbog loše likvidnosti mnogi poslovni subjekti imaju ograničen potencijal za rast i razvoj. Ograničen i spor pristup kreditnim sredstvima omogućio je pojavu i razvoj faktoringa kao značajnog izvora finansiranja likvidnosti privrednih subjekata.

Jednostavan način da finansirate svoje poslovanje bez dodatnog zaduživanja vaše firme, odnosno bez umanjivanja kreditnog potencijala kod drugih finansijskih institucija moguće je uz Društvo za faktoring BIG Faktor.

Dragan Injac, direktor BIG Faktora kaže da je misija ovog društva da kroz brz i jednostavan postupak poslovnim subjektima ponude otkup potraživanja i obezbijede dodatni izvor finansiranja poslovnih aktivnosti.

Društvo za faktoring BIG Faktor a.d. Banja Luka je prvo privatno privredno društvo u RS koje je dobilo dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti RS za pružanje usluga faktoringa. S kojim ciljem je osnovano Društvo?

INJAC: Društvo je osnovano sa idejom da se poslovnim subjektima ponudi dodatna mogućnost finansiranja, ali na brz i jednostavan način. Privredni subjekti kojima je novac potreban, a istovremeno imaju kratkoročna potraživanja ne moraju da se zadužuju na tržištu i tako prolaze kroz dugotrajne procedure, već ta potraživanja mogu ustupiti faktoring preduzeću.

Naplativa i nedospjela kratkoročna potraživanja predstavljaju imovinu poslovnih subjekata i BIG Faktor ima za cilj da tu imovinu zamijeni za novac u roku od maksimalno 72h.

Možete li nam pojasniti šta je to faktoring?

INJAC: Faktoring je stručni naziv za poslovnu transakciju gdje jedno preduzeće (faktoring preduzeće) vrši preuzimanje kratkoročnog potraživanja koje ima drugo preduzeće uz plaćanje ugovorene nadoknade.

Nakon što je vlasnik potraživanja ustupio potraživanje faktoring preduzeću, o tome obavještava dužnika, koji u svojim poslovnim knjigama evidentira obavezu plaćanja prema novom vlasniku potraživanja, tj. faktoring preduzeću.

Kod običnog faktoringa, vlasnik potraživanja ili „ustupilac“, ustupa potraživanje koje ima prema dužniku po osnovu isporučene robe ili izvršene usluge, faktoring društvu ili „faktoru“. Faktoring društvo će otkupljeno potraživanje naplatiti nakon njegovog dospjeća. Potraživanje se može ustupiti u cijelosti ili djelimično.

Obrnuti faktoring je transakcija kojom se ugovara da faktoring preduzeće (faktor) plati kratkoročne obaveze koje dužnik tj. poslovni subjekt ima prema svom dobavljaču. U ovom slučajuj faktor i dužnik ugovaraju vrijeme i uslove povrata duga koji je nastao po tom osnovu.

Ukoliko je jedan od učesnika u faktoring poslu (ustupilac ili dužnik) subjekat iz inostranstva, onda se radi o međunarodnom faktoringu.

Osnivanje i rad faktoring preduzeća kao i faktoring poslovi regulisani su Zakonom o faktoringu kojeg je Narodna Skupština RS usvojila krajem 2020. godine. Navedenim Zakonom su regulisana prava i obaveze svih učesnika u faktoring poslu, što je veoma bitno za razvoj faktoring usluga na našem tržištu.

Razvijene ekonomije imaju dugu tradiciju u faktoring poslovima. Kakva je situacija kod nas? Ko su najčešći korisnici faktoring usluga?

INJAC: Razvijene ekonomije pa i zemlje iz okruženja (Srbija, Hrvatska) imaju dugu tradiciju u fraktoring poslovima. Procjenjuje se da u zapadnoj Evropi oko 11% obrtnog kapitala je finansiran kroz faktoring poslove. Slične trendove očekujemo i na našem tržištu jer održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnog kapitala predstavlja konstantan izazov za većinu preduzeća, a posebno za mala i srednja preduzeća koja su najčešći korisnici faktoring usluga.

Koje su prednosti faktoringa?

INJAC: Prednosti faktoringa su prvenstveno to što ne predstavlja zaduživanje pivrednog subjekta, jer se ustupaju vlastita postojećih potraživanja. Prednost je i jednostavna procedura koja je usmjerena na konkretnu transakciju i uz minimum dokumentacije. Takođe se do novca dolazi u vrlo kratkom roku maksimalno 72h.

Ukoliko želite da poboljšate vašu likvidnost, a imate potraživanje ili dug koji želite da BIG Faktor plati kontaktirajte ih telefonom na broj +387 51 264 860 .  Više informacija dostupno je na sajtu www.bigfaktor.com

Kvalitetna potraživanja predstavljaju imovinu poslovnih subjekata koja u roku od 72 sata u saradnjiu sa BIG Faktorom postaju novac. Ne zaboravite da je u upravljanju finansijama vrijeme bitan faktor.

(A.M.)